Termeni și condiții generale

AGB_Romenia

Termeni și condiții 
Condiții generale de vânzare și livrare a companiilor aparținând grupului EJOT - denumite în continuare „EJOT” -

1. Domeniul de aplicare


1.1 Acești termeni și condiții se aplică întreprinzătorilor, persoanelor juridice de drept public și privat, precum și fondurilor speciale de drept public. 

1.2 Toate livrările și serviciile sunt furnizate exclusiv pe baza termenilor și condițiilor de mai jos și a oricăror alte acorduri. În plus față de acești Termeni și Condiții Generale, sunt aplicabile orice specificații, desene, descrieri, standarde și alte documente, în special acordurile de confidențialitate și acordurile de conformitate stipulate între EJOT și Client. Clauzele și condițiile contractuale sau suplimentare care se abat de la termenii și condițiile generale ale EJOT și care nu sunt în mod expres recunoscute în scris de acesta, nu sunt valabile. Acești termeni și aceste condiții generale se aplică și în cazul în care EJOT efectuează livrarea către client, deși este conștient de termenii și condițiile contradictorii sau adiționale ale clientului care se abat de la termenii și condițiile generale ale companiei. 

1.3 Acești termeni și aceste condiții generale se aplică, de asemenea, tuturor comenzilor viitoare și relațiilor contractuale dintre  EJOT și client, cu excepția cazului în care se convine altceva. 

1.4 „În scris” este folosit ca sinonim pentru „în format text” (de exemplu, e-mail, fax). 

2. Dispoziții generale

2.1 Contractul se încheie, în general, printr-o comandă scrisă a clientului (ofertă) și o confirmare scrisă (acceptare) din partea EJOT sub formă de text (fax, e-mail, portal web). 

2.2 EJOT poate accepta comanda Clientului în termen de două (2) săptămâni. 

2.3 Părțile contractante trebuie fie să documenteze în comun acordurile verbale, de exemplu sub forma unui protocol de negociere, fie să le confirme imediat în detaliu în scris. 

2.4 Informațiile și ilustrațiile conținute în broșuri și cataloage reprezintă valori orientative uzuale în industrie, cu excepția cazului în care sunt desemnate în mod expres ca fiind obligatorii de către EJOT. 

3. Contracte pe termen lung și revocare, ajustări de preț

3.1 Contractele nelimitate și contractele cu o durată mai mare de șase (6) luni (contracte pe termen lung) pot fi reziliate de EJOT în orice moment, cu un preaviz de trei (3) luni. 

3.2 Dacă în cazul contractelor pe termen lung, se produce o modificare semnificativă a costurilor suportate de EJOT pentru prestarea serviciului, în special a costurilor cu forța de muncă, materialele, transportul, depozitarea sau energia, EJOT are dreptul de a solicita negocieri imediate privind o ajustare corespunzătoare a prețului. Ajustarea prețului este considerată rezonabilă numai în cazul în care noul preț, luând în considerare costurile modificate, este în scădere pentru EJOT, iar marja inițială este menținută. În măsura în care este vorba de informații pe care clientul nu le poate obține în mod rezonabil în alt mod, EJOT prezintă, în scopul negocierii, creșterile individuale de costuri solicitate și impactul acestora asupra costurilor totale pentru furnizarea serviciului. În acest sens, trebuie să se acorde o atenție suficientă interesului legitim al EJOT în ceea ce privește protecția secretelor comerciale și confidențialitatea calculelor interne. În măsura în care aceste interese legitime ale EJOT se opun unei explicații a creșterii costurilor sau a efectelor acesteia asupra costurilor totale, EJOT are dreptul de a face referire la indici adecvați, prețuri de piață și/sau modele standard de calcul al pieței (prețurilor) în cazuri individuale. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord cu bună-credință în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la solicitarea de negociere, EJOT are dreptul de a rezilia contractul în mod extraordinar și fără preaviz. Clientul nu are dreptul la nicio pretenție de despăgubire în urma acestei anulări. În cazul în care părțile contractante convin asupra unei ajustări a prețului, noul preț se aplică retroactiv de la data la care EJOT a solicitat o negociere privind o ajustare a prețului. 

3.3 În cazul în care, la depunerea ofertei, nu a fost convenită o cantitate de comandă obligatorie, EJOT se bazează pentru  calcularea prețului pe cantitatea de comandă neobligatorie (cantitatea țintă) așteptată de client pentru o anumită perioadă de timp. 

3.4 În cazul contractelor de livrare la comandă, clientul notifică EJOT cu privire la cantitățile fără angajament într-o previzualizare corespunzătoare. EJOT poate formula obiecții cu privire la comenzile și la graficele de livrare call-off în termen de cinci (5) zile lucrătoare. O obiecție este permisă în special atunci când comanda depășește previzualizarea fără angajament anterioară cu zece (10) procente sau mai mult. Perioada obligatorie de predare a materialelor finite este de șase (6) săptămâni, iar perioada obligatorie de predare a materiilor prime este de încă șase (6) săptămâni (adică douăsprezece (12) săptămâni în total), cu excepția cazului în care se convine altfel.

3.5 Costurile suplimentare cauzate de o comandă întârziată sau de modificări ulterioare ale comenzii în ceea ce privește timpul și/sau cantitatea de către  clientul EJOT sunt suportate de către client, cu excepția cazului în care clientul nu este responsabil de întârziere sau de modificarea ulterioară; un calcul este decisiv în acest sens. 

4. Confidențialitatea

4.1 Clientul se angajează să trateze toate detaliile comerciale și tehnice fără caracter public, de care acesta a luat cunoștință prin intermediul relației de afaceri, ca secrete de afaceri. 

4.2 Clientul va trata ca fiind confidențiale toate informațiile comerciale sau legate de tehnologie care nu îi sunt aduse la cunoștință în mod evident în cursul relațiilor de afaceri. Desenele, modelele, șabloanele, eșantioanele și alte obiecte similare nu pot fi puse la dispoziția unor terțe părți neautorizate altfel accesibilizate. Copierea unor astfel de elemente este permisă numai în cadrul cerințelor operaționale și al reglementărilor privind drepturile de autor. 

4.3 Obligația nu se aplică documentelor și cunoștințelor care sunt cunoscute în general sau care erau deja cunoscute de către client la primirea lor, fără ca acesta să fie obligat să păstreze confidențialitatea, sau care sunt transmise ulterior de către un terț autorizat să le transmită, sau care sunt dezvoltate de către client fără a utiliza documente sau cunoștințe ale EJOT care trebuie păstrate secrete. 

4.4 Orice alte reglementări legale privind protecția secretelor de afaceri rămân neschimbate. 

4.5 Clientul poate face publicitate relației de afaceri numai cu acordul prealabil al EJOT în scris. 

5. Securitatea informației, protecția datelor

Părțile se oblige să ia măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, autenticitatea, integrita-tea și disponibilitatea operațiunilor și serviciilor lor, pentru a respecta reglementările privind protecția datelor și pentru a se proteja împotriva atacurilor, în special a spionajului industrial și a riscurilor cibernetice. Aceste măsuri trebuie să fie practici industriale standard și să includă un sistem adecvat de gestionare a securității informațiilor. 

6. Desene și specificații

EJOT își rezervă drepturile de proprietate și drepturile de autor asupra tuturor imaginilor, desenelor, calculelor și altor documente. Acest lucru se aplică și documentelor scrise marcate „confidențial”. 

7. Mostre și mijloace de producție

7.1 Costurile de producție pentru mostre și echipamente de producție (unelte, matrițe, șabloane etc.) vor fi facturate, dacă nu se convine altfel, separat de bunurile care urmează să fie furnizate. Acest lucru se aplică și echipamentelor de producție care trebuie înlocuite ca urmare a uzurii. 

7.2 În cazul în care, în timpul perioadei de fabricație a mostrelor sau a echipamentelor de producție, Clientul renunță sau încetează cooperarea fără ca EJOT să îi ofere Clientului un motiv justificat pentru a face acest lucru, toate costurile de producție suportate până la acel moment vor fi suportate de către Client. 

7.3 În cazul în care, prin derogare de la dispozițiile de mai sus, părțile au convenit să amortizeze costurile de fabricație pentru un mod de producție specific clientului prin prețul pieselor, iar clientul nu acceptă sau nu acceptă în totalitate cantitatea țintă de achiziție pe care se bazează acest acord din cauza unor circumstanțe pentru care EJOT nu are nici o responsabilitate, clientul suportă toate costurile de fabricație neamortizate din cauza achiziției reduse a cantității țintă. 

7.4 Proprietatea mijloacelor de producție pe care EJOT le fabrică sau le procură ea însăși se transferă Clientului numai după plata integrală sau după amortizare. Mijloacele de producție rămân în proprietatea EJOT sau a agenților săi auxiliari cel puțin până la finalizarea contractului de livrare, chiar dacă clientul le-a plătit integral sau le-a decontat integral prin amortizare. Ulterior, clientul are dreptul de a solicita restituirea mijloacelor de producție în deplină proprietate, dacă s-a ajuns la un acord amiabil privind momentul restituirii și dacă clientul și-a îndeplinit integral obligațiile contractuale. 

8. Prețuri

Prețurile EJOT sunt în EURO fără TVA.  Taxa pe valoarea adăugată legală va fi afișată separat pe factură, în ziua facturării.

9. Condiții de plată și incapacitatea sau refuzul de a plăti

9.1 Toate facturile sunt scadente conform acordului individual negociat între părți, cu avans,  ordin de plata sau instrument bancar. 

9.2 În cazul în care EJOT a furnizat indiscutabil bunuri care sunt parțial defecte, Clientul este totuși obligat să plătească pentru piesa nedefectuoasă, cu excepția cazului în care livrarea parțială nu este de folos Clientului. Clientul își poate exercita drepturile de compensare, de refuz de executare și de retragere față de EJOT numai în cazul în care cererea reconvențională a clientului pe care își întemeiază dreptul se bazează pe aceeași relație contractuală și este necontestată de EJOT sau a fost recunoscută prin hotărâre judecătorească pronunțată. 

9.3 În cazul nerespectării obiectivelor, EJOT va avea dreptul de a percepe dobânda de întârziere la rata aplicată de bancă către EJOT pentru descoperirile de cont curent, dar cel puțin dobânda legală de întârziere și, dacă este cazul, sumele forfetare legale. 

9.4 În cazul întârzierii la plată a Clientului sau al altor creanțe de plată scadente ale EJOT împotriva Clientului, pentru care Clientul a declarat în mod nejustificat o compensare sau a afirmat un drept de retenție, EJOT poate, să suspende îndeplinirea obligațiilor EJOT până la primirea plăților. Orice drept de retenție care decurge din alte dispoziții contractuale sau legale în fa-voarea EJOT nu este afectat de această dispoziție. 

9.5 EJOT are, de asemenea, dreptul de a respinge acele cereri și comenzi ale clientului care sunt plasate în baza unor contracte și de a refuza să îndeplinească contractele existente, contractele individuale și prelungirea acestora, în cazul în care devine evident că dreptul la plată al EJOT ar fi periclitat de incapacitatea de prestare a clientului. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care solvabilitatea clientului este evaluată ca fiind de "risc ridicat" (nivel de rating 7) sau mai rău de către Euler Hermes sau de către un asigurător de credite comparabil, dacă și în măsura în care suma asigurată pusă la dispoziția EJOT de către asigurătorul său de credit comercial pentru a garanta creanțele EJOT față de client ar fi depășită în momentul ac-ceptării cererii de ofertă sau a comenzii sau dacă franșiza EJOT pentru orice pierdere de creanțe a clientului este majorată de către asigurătorul de credit comercial al EJOT după încheierea contractului sau a contractului individual cu mai mult de zece (10) puncte procentuale față de valoarea franșizei la momentul încheierii. Dispozițiile din clauzele 9.4, 9.6 și 13.1, precum și alte drepturi legale de a refuza executarea și drepturile de reținere rămân neafectate. 

9.6 EJOT are dreptul de a rezilia contractele și contractele individuale fără preaviz, dacă există un motiv întemeiat pentru a face acest lucru. Se consideră că există un motiv întemeiat în special în cazul în care, după încheierea contractului, devine evident că pretențiile de plată ale EJOT în temeiul contractului sunt puse în pericol de incapacitatea de plată a clientului - secțiunea 9.5 se aplică în mod corespunzător - și clientul nu oferă asigurări credibile privind capacitatea sa de plată într-un termen rezonabil, în ciuda solicitării de a face acest lucru. Dispozițiile de la clauzele 9.4 și 13.1 și alte drepturi legale de anulare și retragere rămân neafectate. 

9.7 Cambiile și cecurile vor fi acceptate numai în cazul în care acest lucru a fost convenit și numai din cauza performanței și cu condiția ca acestea să poată fi reduse. Taxele de reducere vor fi calculate de la data scadentă pentru plata sumei facturii. Este exclusă o garanție pentru prezentarea cambiilor și a cecurilor la termen și pentru depunerea unui protest. 

10. Livrare

10.1 Cu excepția cazului în care se convine altfel, EJOT livrează "DAP". Respectarea datei de livrare sau a perioadei de livrare este determinată de notificarea de către EJOT a pregătirii pentru expediere sau colectare. 

10.2 Perioada de livrare începe la expedierea confirmării comenzii EJOT și va fi prelungită după caz, în cazul în care se aplică prevederile Secțiunii 17. 

10.3 Livrările parțiale sunt permise în limite rezonabile. Acestea vor fi facturate separat. 

10.4 Livrările lungi sau scurte legate de producție sunt permise cu o toleranță de 10% din cantitatea corespunzătoare a comenzii respective. Valoarea facturii va fi ajustată în consecință. 

11. Expedierea și transferal riscului

11.1 Bunurile care sunt notificate ca fiind gata de expediere vor fi preluate imediat de către Client. În caz contrar, EJOT are dreptul, la alegerea sa, de a expedia astfel de bunuri sau de a le depozita pe costul și riscul Clientului. 

11.2 În absența oricărui acord special, EJOT va selecta metoda de transport și ruta. 

11.3 La cererea Clientului, EJOT va încheia asigurare de transport pentru a acoperi livrarea. Clientul va suporta costurile. 

11.4 Odată cu predarea marfii către tren, expeditor sau transportator, respectiv de la începutul depozitării, dar cel mai târziu până la părăsirea fabricii sau a depozitului, riscul este transferat clientului, chiar dacă EJOT a acceptat livrarea. 

11.5 Pentru returnarea ambalajelor se aplică acorduri separate. 

11.6 Returnarea mărfurilor este posibilă numai cu acordul EJOT. În caz că se acceptă returul, se vor scădea costuri de transport, ambalaj, manipulare, din valoarea inițial facturată , dar nu mai putin de 15% din valoarea bunurilor returnate. 

12. Întârziere la livrare

12.1 Datele de livrare declarate nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care acestea au fost confirmate în mod expres în scris de către EJOT ca fiind o "dată de livrare obligatorie" sau au fost convenite ca fiind obligatorii. 

12.2 În cazul în care EJOT poate anticipa că nu va putea livra mărfurile în perioada de livrare, EJOT va informa imediat Clientul cu privire la motivele acestui fapt și, de asemenea, dacă este posibil, va indica data probabilă de livrare. 

12.3 În cazul în care livrarea este întârziată din cauza unei circumstanțe enumerate în clauza 17 sau din cauza unei acțiuni sau omisiuni a clientului, cum ar fi transmiterea cu întârziere a informațiilor sau a documentelor necesare, se acordă o prelungire a termenului de livrare corespunzătoare circumstanțelor. 

12.4 Clientul are dreptul de a se retrage din contract sau contract individual numai dacă EJOT este responsabil pentru nerespectarea datei de livrare și Clientul a acordat lui EJOT o perioadă rezonabilă de grație fără rezultat. 

13. Dreptul de proprietate

13.1 EJOT își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la îndeplinirea tuturor creanțelor care decurg din relația de afaceri cu clientul. În cazul încălcării obligațiilor de către Client, în special al întârzierii la plată, EJOT are dreptul de a se retrage din contractul individual și de a prelua marfa după expirarea nereușită a unui termen rezonabil stabilit pentru Client; dispozițiile legale privind dispensabilitatea stabilirii unui termen rămân neschimbate. Clientul este obligat să predea marfa. După ce a recuperat marfa, EJOT este autorizat să dispună de aceasta. Veniturile din valorificare sunt creditate în raport cu obligațiile clientului - mai puțin cheltuielile justificate de valorificare.  

13.2 Clientul este obligat să gestioneze cu grijă bunurile achiziționate; în special este obligat să le asigure în mod adecvat, pe cheltuiala proprie, împotriva daunelor provocate de incendiu, inundație și furt cu valoare de înlocuire. În cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere și inspecție, clientul trebuie să efectueze acest lucru pe propria cheltuială în timp util. 

13.3 Clientul are dreptul de a vinde aceste bunuri în cursul normal al activității, cu condiția să-și îndeplinească obligațiile care decurg din relația de afaceri cu EJOT în timp util. Cu toate acestea, nu poate gaja bunurile rezervate și nici nu poate transfera proprietatea asupra acestora ca garanție. Este obligat să protejeze drepturile EJOT dacă bunurile care fac obiectul rezervării de proprietate sunt revândute pe credit. 

13.4 Toate revendicările și drepturile care decurg din vânzare sau orice închiriere, pentru care EJOT ar fi dat permisiunea Clientului, de bunuri asupra cărora EJOT are drepturi de proprietate, sunt cesionate de către Client către EJOT ca garanție cu efect imediat. De asemenea, Clientul cesionează către EJOT creanțele pentru garantarea creanțelor EJOT față de acesta, care decurg față de un terț din legarea bunurilor cu un teren. EJOT acceptă prin prezenta misiunea. 

13.5 Din motive rezonabile, clientul este obligat, la cererea EJOT, să divulge renuntarea acestor drepturi către cumpărătorii terți și să predea firmei EJOT informațiile si documentele necesare pentru a-și valida drepturile. 

13.6 O eventuală procesare sau prelucrare a mărfurilor rezervate este efectuată întotdeauna de către client pentru EJOT. În cazul în care mărfurile rezervate sunt prelucrate sau inseparabil amestecate cu alte articole care nu aparțin EJOT-ului, EJOT-ul dobândește coproprietatea asupra noului element, în raportul valorii facturate a bunurilor rezervate cu celelalte articole prelucrate sau mixte în momentul prelucrării sau amestecării.
 
13.7 În cazul în care produsele EJOT sunt combinate sau amestecate inseparabil cu alte articole mobile pentru a forma un singur produs, iar celălalt produs este considerat produsul principal, Clientul va transfera proprietatea în comun către EJOT pe o bază proporțională, în măsura în care produsul principal este deținut de acesta. Clientul va menține proprietatea sau proprietatea comună în numele EJOT. În toate celelalte privințe, același lucru se aplică produsului creat prin prelucrare sau combinare sau amestecare în ceea ce privește mărfurile care fac obiectul rezervării de proprietate. 

13.8 Clientul trebuie să informeze imediat EJOT cu privire la măsurilor de executare silită a terților pentru marfa rezervată, asupra creanțelor cedate către EJOT sau alte garanții și să transmită documentele necesare intervenției. Acest lucru se aplică și în cazul încălcărilor de orice alt fel. 

13.9 În cazul în care valoarea garanțiilor existente depășește creanțele garantate cu mai mult de 10% în total, EJOT este obligat să elibereze garanțiile alese de EJOT la cererea clientului. 

14. Defecte materiale și viciile de proprietate

14.1 Drepturile de garanție ale clientului presupun că acesta și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale și legale de a inspecta și de a semnala defectele. 

14.2 Sub rezerva unui acord scris expres între părți care se abate de la prezenta clauză, se aplică următoarele dispoziții: Numai calitatea convenită a mărfurilor este decisivă pentru lipsa de defecte a mărfurilor. Mărfurile care au calitatea convenită nu pot fi considerate ca fiind defecte. Calitatea convenită se bazează exclusiv pe specificațiile tehnice de livrare convenite în scris. (denumit în continuare: acordul de calitate). Clientul este singurul responsabil pentru corectitudinea și fezabilitatea tuturor specificațiilor de calitate pregătite de client și transmise către EJOT. Clientul își asumă riscul de adecvare la utilizarea prevăzută, stipulată prin contract și/sau uzuală. În absența verificării efective a condițiilor reale de utilizare a bunurilor pentru EJOT, acest lucru se aplică chiar dacă acordul de calitate reglementează sau presupune un scop de utilizare a bunurilor. Cer-ințele obiective suplimentare nu sunt datorate ca o calitate, adică neîndeplinirea lor nu constituie un defect. Decisiv pentru aprecierea caracterului defectuos al bunurilor este momentul transferului de risc. 

14.3 EJOT nu va fi răspunzător pentru nici unul din defectele materiale atribuibile încălcării regulamentelor de exploatare, întreținere și instalare sau utilizării incorecte sau necorespunzătoare asamblării sau punerea în funcțiune defectuoasă de către Client sau terți, uzură normală, defecte sau neglijență, manipulare, sau pentru consecințele intervențiilor, modificărilor sau reparațiilor necorespunzătoare efectuate de către Client sau terți fără acordul EJOT. Același lucru este valabil și pentru defectele care reduc doar în mod nesemnificativ valoarea sau caracterul adecvat al bunurilor. 

14.4 Revendicările pentru defecte materiale și vicii de proprietate se prescriu în termen de douăsprezece (12) luni de la data tranferului de risc. Acest lucru nu se aplică în cazul în care legea prevede termene mai lungi. 

14.5 Clientul va notifica în scris defectele evidente imediat după primirea bunurilor la locul de destinație și defectele ascunse imediat după descoperirea defectului. În caz contrar, se consideră că produsele au fost aprobate în ceea ce privește acest defect, iar clientul nu are dreptul la nicio garanție în această privință. 

14.6 În cazul în care s-a convenit un test de acceptare sau un test inițial cu mostre, notificarea defectelor care ar fi putut fi descoperite de către Client în timpul testului de recepție amănunțit sau al testului inițial cu mostre este exclusă. 

14.7 EJOT trebuie să aibă posibilitatea de a evalua defectul raportat. Bunurile reclamate trebuie returnate imediat la EJOT; EJOT va prelua cheltuielile de transport acolo unde se justifică sesizarea defecțiunii. În cazul în care Clientul nu respectă aceste obligații sau aduce modificări la bunurile deja reclamate fără acordul EJOT, orice pretenție pentru defecte materiale va fi decăzută. 

14.8 În cazul unei notificări a defectului care este justificată și făcută la timp, EJOT va aduce, la alegerea sa, îmbunătățiri la bunurile reclamate sau va furniza un înlocuitor fără defecte. În cazul unei livrări defectuoase, Clientul va permite EJOT să sorteze stocul într-un timp scurt. 

14.9 Dacă EJOT nu îndeplinește aceste obligații sau nu îndeplinește acest lucru într-o perioadă rezonabilă de timp în conformitate cu termenii contractului, Clientul poate stabili în scris un termen final în care EJOT trebuie să își îndeplinească obligațiile. După expirarea nereușită a acestei perioade, Clientul poate cere o reducere a prețului sau se poate retrage din contract. 

14.10 Garanțiile privind caracteristicile produsului și durata de viață utilă trebuie definite ca atare în mod expres și individual în scris. 

15. Alte revendicări, răspundere

15.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, sunt excluse orice pretenții suplimentare sau mai extinse ale Clientului împotriva EJOT. Acest lucru se aplică în special cererilor de despăgubiri pentru încălcarea obligațiilor care decurg din obligația contractuală și din delicte. EJOT nu este răspunzător pentru nicio daune care nu decurg din bunurile livrate în sine. În special, EJOT nu este responsabil pentru nicio pierdere de profit sau alte pierderi financiare de către Client. 

15.2 În principiu, răspunderea pentru daune este dată numai în cazul în care EJOT este vinovat pentru prejudiciul cauzat de acesta. 

15.3 Răspunderea de a plăti daune-interese este exclusă în măsura în care Clientul și-a limitat efectiv răspunderea față de clienții săi. Aici, Clientul va depune eforturi pentru a conveni asupra limitărilor de răspundere, în măsura în care este permis legal, și pentru EJOT ca furnizor.

15.4 Limitările de răspundere indicate mai sus nu se aplică în caz de intenție specifică, neglijență gravă din partea reprezentanților legali ai EJOT sau a angajaților executivi și în cazul încălcării din culpă a obligațiilor contractuale materiale, adică a obligațiilor de îndeplinire dintre care permite executarea corectă a contractului în primul rând și pe respectarea pe care Clientul se bazează în mod regulat și se poate baza. În cazul încălcării din culpă a obligațiilor contractuale semnificative, EJOT este răspunzător - în afara cazurilor de intenție specifică sau de neglijență gravă din partea reprezentanților legali ai EJOT sau a angajaților executivi ai EJOT - numai pentru pierderea contractuală standard sau pierderea la care s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil. 

15.5 Limitarea răspunderii nu este, de asemenea, aplicabilă în acele cazuri în care există răspundere în conformitate cu legile privind răspunderea pentru produse pentru vătămări corporale sau daune materiale în cazul defectelor bunurilor furnizate pentru uz privat. De asemenea, nu este aplicabil în caz de vătămare a vieții, corpului sau sănătății și în absența caracteristicilor garantate, dacă și în măsura în care obiectul garanției a fost acela de a acoperi Clientul împotriva oricăror pierderi care nu decurg din bunurile furnizate în sine. 

15.6 În cazul în care clientul a contribuit la producerea daunelor, obligația de a plăti despăgubiri și întinderea despăgubirilor care trebuie plătite depind de circumstanțe, în special de măsura în care daunele au fost cauzate în principal de una sau de cealaltă parte contractantă (neglijență contributivă). 

15.7 În cazul în care Clientul intenționează să prezinte pretenții împotriva EJOT în conformitate cu reglementările de mai sus, acesta va informa și consulta EJOT imediat și în detaliu. Acesta oferă EJOT posibilitatea de a examina prejudiciul. Părțile coordonează măsurile care trebuie luate, în special în cazul negocierilor de reglementare. 

15.8 În măsura în care răspunderea EJOT este exclusă sau limitată, aceasta se aplică și răspunderii personale a angajaților, lucrătorilor, personalului, reprezentanților legali și agenților indirecti ai EJOT. 

15.9 Dispozițiile legale referitoare la sarcina probei nu sunt afectate de aceasta. 

16. Drepturile de proprietate

Părțile convin să se informeze reciproc imediat cu privire la orice riscuri de încălcare și presupuse încălcări ale drepturilor de proprietate și cererilor care devin cunoscute și să se ofere reciproc oportunitatea de a contracara pretențiile corespunzătoare de comun acord. 

17. Forța majoră

Forța majoră, disputele de muncă, revoltele, războiul și conflictele armate, atacurile teroriste, epidemiile și pandemiile, măsurile oficiale și alte evenimente imprevizibile, inevitabile și grave vor elibera EJOT de datoria de a îndeplini pe durata tulburării și în măsura efectului acesteia. Părțile se angajează să furnizeze imediat, în limitele rezonabilității, orice informații necesare și să își adapteze obligațiile cu bună-credință la circumstanțele schimbate. Acest lucru este aplicabil și atunci când aceste evenimente au loc într-un moment în care EJOT este implicit. 

18. Locul de executare, jurisdicția și legea aplicabilă

18.1 Cu excepția cazului în care se indică altfel în confirmarea comenzii, locul de executare este locul principal de activitate al EJOT. 

18.2 Locul de jurisdicție pentru toate litigiile juridice, inclusiv în contextul unui proces de cambie și al unui proces de cecuri, este sediul social al EJOT; EJOT are, de asemenea, dreptul, la discreția sa, de a da în judecată clientul la sediul său social. În ca-zul în care EJOT suspectează că o hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță de stat din țara în care se află sediul social al clientului ar putea să nu fie executorie, părțile contractante convin imediat, cu bună-credință, asupra unui tribunal de arbitraj adecvat și asupra regulilor de arbitraj. Dacă acest lucru nu se întâmplă, EJOT are dreptul de a face o alegere adecvată în mod independent. 

18.3 Relația contractuală va fi guvernată exclusiv de legea aplicabilă la sediul de afaceri al EJOT, cu excepția reglementărilor privind conflictul de legi. Este exclusă aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG – „Legea vieneză a vânzărilor”) din 11 aprilie 1980. 

18.4 În cazul în care o prevedere a acestor Termeni și Condiții Generale și a acordurilor suplimentare încheiate de părți este sau devine invalidă, valabilitatea prevederilor rămase nu va fi afectată.